Xã Gia Hòa hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri

Theo quy định của Luật Bầu cử, chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử, danh sách cử tri phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu. Trong ngày 13/4/2021 xã Gia Hòa đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định.